2010/Jan/09

http://gotoknow.org/file/psu_ee30/%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%873.bmp

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบัน ทรงพระสถานะเป็นประมุขแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนมชีพอยู่และทรงอยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลก และเสวยราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเช่นกัน

 พระองค์ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระภัทรมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง" ต่อมาได้มีการถวายพระราชสมัญญาใหม่ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" เมื่อ พ.ศ. 2539 และ "พระภูมิพลมหาราช" อนุโลมตามธรรมเนียมเช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า "พระปิยมหาราช" อนึ่ง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกพระองค์ว่า "ในหลวง" คำดังกล่าวคาดว่าย่อมาจาก "ใน (พระบรมมหาราชวัง) หลวง" บ้างก็ว่าเพี้ยนมาจากคำว่า "นายหลวง" ซึ่งแปลว่าเจ้านายผู้เป็นใหญ่

http://share.psu.ac.th/file/chanyar.p/king.jpg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ทรงครองราชย์เป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 • มูลนิธิชัยพัฒนา
 • มูลนิธิโครงการหลวง
 • โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
 • โครงการหลวงอ่างขาง
 • โครงการปลูกป่าถาวร
 • โครงการแก้มลิง
 • โครงการฝนหลวง
 • โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • โครงการแกล้งดิน
 • กังหันชัยพัฒนา
 • แนวพระราชดำริ ผลิตแก๊สโซฮอล์ในโครงการส่วนพระองค์ (พ.ศ. 2528)
 • แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
 • เพลงพระราชนิพนธ์
 • พระสมเด็จจิตรลดา

 ขอให้ทุกคนร่วมกันถวายพระพรแด่พ่อหลวงของไทยเรา

http://www.chaoprayanews.com/wp-content/uploads/2009/03/page1.jpg

 

จาก นศท. ชั้นปี 3 พัน 32 ผลัด 1

edit @ 9 Jan 2010 16:19:53 by user

edit @ 9 Jan 2010 16:58:17 by user

Comment

Comment:

Tweet


ในหลวงสำหรับผมคือพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรง ทศพิทราชธรรมเเละมีความกตัญญูอย่างที่สุด
ท่าน ดูเเลชาวไทยเสมอมาคอยคิดโ๕รงการต่างๆนาๆเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสะดวกสบาย
ผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย
#158 by พงศกร (1.4.222.81|1.4.222.81) At 2015-02-25 14:29,
ผมประทับใจท่านที่ท่านคิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสอนให้คนไทย
ดำเนินชีวิตตามหลัก มัจฉิมาปฎิปฑาหรือทางสายกลาง ให้เน้นการพึ่งพา
ตนเองให้มากทีสุด ทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงปากท้องครอบครัวก่อนหากเหลือ
ก็นำไปจำหน่าย ทำให้คนไทยมีฐานะที่พอมีพอกินไม่ลำบาก และอีกโครงการ
ที่ผมชอบคือโครงการ ใช้3ส่วน ออม1ส่วน โครงการนี้ก็ส่งเสริมให้คนไทยรู้
จักเก็บเพื่อใช้ยามฉุกเฉินในอนาคต
#157 by (125.27.197.119) At 2010-02-24 08:52,
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ข้าพเจ้าประทับใจคือโครงการฝนหลวงเพราะเป็นโครงการที่ช่วยบุคคลได้ทั่วถึงทั้งในเมืองและชนบท ซึ่งการที่มีฝนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งน้ำสร้างป่าสร้างผลผลิต และหล่อเลี้ยงชีวิตทุกคนข้าพเจ้าจึงประมับใจโครงการนี้ครับ
#156 by (125.27.197.119) At 2010-02-24 08:51,
ผมก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านจริงๆซักหนแต่รู้จักพระองค์ได้จากสถานที่ต่างๆในทีวีทุกคนในสมัยก่อนและปัจจุบันนั้นล้วนมีความประทับใจต่อพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยของท่านที่ได้เสียสละสิ่งต่างๆมากมาย
#155 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 14:05,
พระทรงเป็นผู้นำการเกษตร สุดวิเศษงามเลิศประเสริฐล้ำ
ขอให้เป็นดั่งดวงในใจเรา ขอบคุณเล่าทุกๆสิ่งที่ท่านทำ
#154 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 14:04,
พระมหากษิตริย์เป็นร่มโพธิ์ของคนไทยเป็นผู้ให้ความสุขแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในจุดที่คนทั่วไปที่ไม่ทราบ และพระองค์ยังทรงเป็นบุคคลที่ดีที่สุด
ของโลกซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่โลก เป็นคนที่ดีอย่างแท้จริง
ป้องกันโดนเมื่อเห็นบุคคลใดมาทำลายหรือลบหลู่ทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงอย่างเดียวเพราะอาจทำให้เกิดความแตกแยก แต่ให้ข้อมูลเขาว่าในหลวงเคยทำไรอย่างไร เมื่อเขารู้ข้อเท็จจริงก็จะเข้าใจ แต่กรณีที่จะทำลายจริงๆ ผมเชื่อว่าคนไทยบนผืนแผ่นดินไทยทุกคนยอมตายเพื่องพรองค์ได้ยอมเสียสละเนื้อ เพื่อในหลวงที่พวกเราทรงรักอย่างหาที่สุดไม่ได้confused smile
#153 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 14:01,
เป็นสถาบันที่สูงสุดของประเทศ
เป็นที่พึ่งพาจิตใจ
เป็นสถาบันที่มีคนเคารพมากที่สุด
เป็นสถาบันที่มีทหราและบุคคลที่เคารพยอมพลีกายได้ตลอดเวลา
พบเห็นบ่อนทำลายสถาบันแจ้งผู้รักษากฏหหมายเข้าดูแล
ไม่เข้าร่วมกันบ่อนทำลายสถาบัน
สร้างความสามัคคีใจแก่ทุกหมู่เหล่าคณะ
#152 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 14:00,
สถาบันกษัตริย์คือว่าเป็นสถาบันวันสูงที่สุดและสำคัญที่สุดที่ประเทศไทยอยู่อย่างสงบสุขและมีความสุขความมั่นคงมาก ผู้ใดห้ามลบหลู่โดยเด็ดขาด เราจะช่วยกันเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องไม่ให้ใครหมิ่นหรือล่วงเกินได้
#151 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 14:00,

ความประทับใจต่อในหลวงคือท่านทรงคิดค้นโครงการแกล้งดินคือ ปรับปรุงดินที่เปรี้ยวที่ไม่สามารถปลูกพืชได้ให้ปลูกได้ทั้งยังมีโครงการหญ้าแฝกที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกทั้งพระโอรสและพระธิดา ของท่านก็ทรงทำงานหนักไม่ต่างจากพระองค์ทั้งบุกเหนือลงไต้ ดูแลทุกข์สุขของประชาชนไทย
#150 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 14:00,

ประทับใจที่ทรงออกเยี่ยม ช่วยเหลือ ดูแลทุกข์ราษฏรชาวไทยโดยไม่ย้อท้อ แท้ว่าสถานที่นั้นจะยากลำบากเท่าาไหร พระองค์ทรงไม่เคยบ่นกว่าเหนื่อยเลย
#149 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:59,
1.สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันทีสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนในประเทศชาติทุกคนในประเทษที่ควรที่จะสามัคคีกัน ช่วยเหลือกันอย่าทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียเพราะเราโดยหยุดขัดแย้งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศสงบ ไม่ควรแบ่งชนชั้นแบ่งพรรคแบ่งพวก เราควรสามัคคีที่สุด รักกันมากๆ
2.ข้าพเจ้าจะปกป้องโดยการเป็นบุคคลากรของประเทศฯยวามสงบเราฝึก ยามสงครามเราก็ต้องช่วยห้ามเกี่ยงและไม่ให้ใครมาทำอะไรเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เรามีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เพราะบรรพบุรุษของเรา เราก็ต้องปกป้องจนตัวตาย
#148 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:58,
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระองค์ทรงเป็นพระประมุขของประเทศไทย ทรงเป็นพ่อหลวงของประชาชนและเป็นที่รักและเคารพของชาวไทยทุกคนที่เรียกว่า พ่อ ก็เพราะว่าพระอเงค์ทรงทำตนเสมือนพ่อที่ดูแลลูก และลูกของพระองค์ก็คือชาวไทยทั้งผยองที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ความรัก ที่จริงใจ พระองค์ทรงงานหนักมาตลอดและอยากเยี่ยมชาวไทยทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทุกภาค ของประเทศในป่าเขาลำเนาไพร พระองค์ก็ไม่เคยบ่นเพราะพระองค์คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อความสุขของปวงชนชาวไทยถึงแท้ว่าพระองค์จะต้องเหน็ดเหนือย หรือ ลำบากก็ตามพยาดเหงื่อของพระองค์ทุกๆเม็ดทำให้พื้นดินของประเทศไทยทุกพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ชุ่มฉ่ำ และเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆนานาชนิดที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ปวงชนชาวไทยได้อาศัยอยู่อย่างมีความสุขและอาศักอยู่อย่างพอเพียง ตามโครงการในพระราชดำริ
#147 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:57,
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในประเทศ ถ้าไม่มีพระมหากษัตริย์ ประเทศก็จะขาดผู้นำประเทศที่ทรงคุณค่าและคุณธรรม และเปียบเสมือนพ่อของพวกเราที่คอยดูแลเอาใจใส่ลูกๆด้วยความรักเหมือนกับพ่อลูกกันจริงๆ
เราควรจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทำให้พระมหากษัตริย์ทรงขอบพระทัยเช่นการเป็นกำลังพลสำรอง การเข้าใช้สิทธิของงาน การทำหน้าที่ของตรให้ดีที่สุดและเป็นคนดี เป็นต้น
#146 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:56,
พระองค์ทรงมีความอดทนช่วยเหลือราษฎรมาตลอด ราษฎรทุกคนต่างก็รักใคร่เป็นห่วงพระองค์มาก และพระองค์มีโครงการกระราชดำริที่ดีเยอะมาก
#145 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:55,
ความประทับใจต่อในหลวงคือท่านทรงคิดค้นโครงการแก้มลิง คือปรับปรุงดินที่เปรี้ยวที่ไม่สามารถปลูกพีชได้ให้ปลูกได้ ทั้งยังมีโครงการหญ้าแฝก ที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น
#144 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:55,
เรื่องที่ประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่รวมคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว หากขาดพระองค์แล้วบ้านเมืองคงจะวุ่นวายเป็นแน่แท้"
#143 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:54,
ภูมิใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือการที่ท่านทรงทำงานหนักและตลอดเวลา เพื่อที่จะทำให้อยู่ดี กินดี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วสิ่งนั้นคือวิธีใช้ชีวิตแบบเศรษฐกินพอเพียงนั่นเอง
#142 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:54,
ในหลวงเป็นผู้ที่ยอมเสียสละตนจากความสุขสบายมายอมทำงานหนักเพื่อประสกนิกรไทยทุกคนให้อยู่ดีกินดี ในหลวงเป็นพ่อที่ทุกคนในประเทศไทยรักและเคารพทุกคน เรารักในหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
#141 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:53,
ผมอยากที่จะขยันเหมือนท่าน ขอให้ได้ทั้งเศษเสี้ยวของท่านยังดีเพราะที่ผ่านมาท่านขยันทำงาน เพื่อประเทศอย่างขมักเขม้น ไม่เคยท้อและจนเกิดความสำเร็จและสิ่งที่ทำก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเองแต่ว่าท่านทำเพื่อคนในประเทศทั้งสิ้น
#140 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:53,
ผมรักในหลวงมาก เพราะท่านทรงเหนื่อยกับประชาชนมานานจอให้ท่านมีความสุขมากๆครับ หายจากพระอากาการชระชวรทุกอย่าง ท่านทรงเป็นผู้คิดค้นระบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีประโยชน์แก่ประชากรทุกคนและเป็นตามหลักความเป็นจริง
#139 by (125.27.200.59) At 2010-02-23 13:52,
ในหลวงเป็นผู้ที่ทรงอุทิศตน อุทิศทั้งกายและใจให้แก่ประชาชนของท่าน ให้อยู่เย็นเป็นสุขโดยท่านไม่สนว่าสิ่งที่ท่านจะไปเจออุปสรรค ท่านสนใจเพียงแค่ให้ประชาชนของท่านมีความสุข
#138 by (125.27.200.59)